Om Ringsbergskolan

Ringsbergskolan är en kommunal F–9-skola med estetisk profil. Skolan ligger mitt i Växjö och har cirka 275 elever.

Pedagogisk plattform utifrån estetiska lärprocesser

Ringsbergskolan har en gemensam pedagogisk plattform: estetiska lärprocesser. Vi använder oss av estetiska lärprocesser som innefattar intellekt, känsla, teori och praktik. På Ringsbergskolan menar vi att estetiska lärprocesser innebär att människan själv skapar sin kunskap i sociala och kulturella sammanhang. Vi behöver utforska med hjälp av alla sinnen för att skapa kunskap med mening.

Kunskapen i de estetiska lärprocesserna handlar om att skapa sammanhang. Vägen fram till kunskap är viktig. I den utmanas tanken genom olika intryck och upplevelser. Nya tankar uppstår, nya erfarenheter och insikter erövras och uttrycks, bearbetas och reflekteras över. Lärprocesserna innehåller upplevelser, personliga erfarenheter, gemensamt meningsskapande och reflektion: ”Jag vet och jag kan berätta för dig vad jag vet!”

Ett vidgat textbegrepp

På Ringsbergskolan talar vi om ett vidgat textbegrepp, där inte enbart det talade och skrivna ordet är viktigt, utan likväl bild, musik, ljud, rörelse och gester är text eller språk, som eleverna kan visa sina kunskaper med.

Dessa olika språk används för att nå målen, genom att eleverna får många olika möjligheter att få syn på och förstå sig själva och sin omvärld. Undervisningen strävar efter att vara ämnesövergripande och färdighetsträningen inordnas i ett sammanhang, vilket vi upplever underlättar elevernas förståelse.

Dialog och samarbete

Vi strävar efter en gemensam syn på undervisning och lärande. Provokation och iscensättning för att väcka intresse och nyfikenhet – gemensamma frågeställningar – stöd i styrdokument – söka svar – multimodalitet. Allt genomsyras av dialog och samarbete i och utanför klassrummet.

Ringsbergskolans pedagogiska plattform stödjer ett inkluderande förhållningssätt, då synen på kunskap är att den skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Alla lär av varandra i klassrummet, oavsett nivå på tidigare kunskaper. Dialogen och samtalet är viktigt och alla texter är lika viktiga, utifrån det vidgade textbegreppet. I klassrummet får eleverna i mindre grupper resonera om olika frågeställningar och problem. Genom att eleverna dels själva sätter ord på sina tankar och kunskaper, dels lyssnar på andra och upptäcker att det finns olika synsätt, ökar förståelsen av andra perspektiv, även om konsensus inte alltid nås.

Ämnesövergripande arbete

Ringsbergskolan präglas av samarbete även för pedagogerna och arbetslaget är en viktig knutpunkt. Ofta finns det två lärare i klassrummet, istället för enskild specialundervisning. En stor del av undervisningen bedrivs ämnesövergripande. Varje läsår arbetar hela skolan med ett läsårsövergripande tema. Exempel på temarubriker under åren är “10 000 000”, "Rörelse", ”Skutan har vänt! Vem styr?” och "100 år av förändring". Läsårstemat arbetas fram i arbetslag F–9 och har fem ingredienser – framgångsfaktorer. Det ska vara ett F–9-perspektiv, innehålla ett dilemma, vara provocerande, ämnesövergripande och inspirera till kurser och fortsatt lärande. Temat syftar till att vara en grogrund för elevinflytande, motivation och sammanhang.

Språkutvecklande undervisning

Vi arbetar sedan länge med språkutvecklande undervisning. Det är viktigt att samtliga elever får möjlighet att lära av andra och ges undervisning och modeller för hur de kan uttrycka sig i olika texter och sammanhang. Uppgifter där lösningar är möjliga på flera olika nivåer ger eleverna möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar, men ändå med gemensam utgångspunkt. Detta är något vi eftersträvar. Språkutvecklande undervisning och estetiska lärprocesser hänger tätt ihop.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024