Anpassad grundskola

I den anpassade grundskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som har behov av denna skolform enligt en utredning med psykologisk-, pedagogisk-, medicinsk -och social bedömning.

Den anpassade grundskolan i Växjö kommun bedrivs på Ljungfälleskolan, Teleborg Centrum skola, Norremark och Elvagården. Den är uppdelad i anpassad grundskola 1, 2 och 3.

Anpassad grundskola 1 bedrivs på Norremark och Elvagården. Skolan har runt 30 elever i årskurs 1-9, fördelade på åtta åldersblandade klasser där vi har fem på Norremark och tre på Elvagården. Vi har i dagsläget fyra fritidsavdelningar totalt, fördelade på de olika enheterna. Fritidshemmen på Norremark heter Solen och Månen och på Elvagården heter de Galaxen och Stjärnfallet.

Så jobbar vi

Vi jobbar i mindre klasser/grupper med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som råder. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete. Våra digitala lärverktyg ger oss ökade möjligheter att skapa en stimulerande och stödjande undervisning.

Kursplan för anpassad grundskola

Alla människor är unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bygger vi en stark gemenskap i grupperna. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en ökad självständighet, en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling.

Stängningsdagar under läsåret 2023/24

  • Onsdag 16 augusti 2023
  • Måndag 8 januari 2024
  • Måndag 17 juni 2024

Kontakt

Rektor
Emma Löfqvist
0470-43690
emma.lofqvist@vaxjo.se

Biträdande rektor
Nicklas Friman
0470-59 94 93
nicklas.friman@vaxjo.se

Anpassad grundskola 2 bedrivs på Ljungfälleskolan.

På anpassad grundskola 2 finns det runt 50 elever i årskurs 1-9, fördelade på åtta åldersblandade klasser. I vår Petö-klass bedrivs även anpassad gymnasieskola.
Vi har i dagsläget sex fritidsavdelningar Molnet, Norrskenet, Regnbågen, Virvelvinden, Solstrålen och Snöflingan.

Mer information om anpassad grundskola 2

Anpassad grundskola 3 bedrivs på Ljungfälleskolan och på Teleborg Centrum. Hos oss går sammanlagt 85 elever.

På Ljungfälleskolan går drygt 50 elever i årskurs 1-6, fördelade på tio åldersblandade klasser; 1-3 och 4-6.

På Teleborg Centrum går cirka 40 elever i årskurs 7-9, fördelade på fem åldersblandade klasser.

Anpassad grundskola 3 på Teleborg Centrum

Anpassad grundskola 3 på Ljungfälleskolan

Det är vårdnadshavarna som ansöker om skolgång i den anpassade grundskolan. Via barnets förskola kan vårdandshavare via pedagogerna få mer information om hur de går tillväga. Skolgången i den anpassade grundskolan kan avslutas på vårdnadshavarens begäran.

Utbildningsnämnden fattar beslut om barnet ska gå anpassad grundskola, baserat på en utredning. Utbildningsnämnden fattar även beslut om inriktning, anpassad grundskola eller träningsskola.

Anpassad grundskola är en skolform som är till för och anpassad till elever som bedöms inte ha förmåga att uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Skolan omfattar årskurs 1-9. Förskoleklass finns inte.

Barnet kan antingen:

  • gå på en anpassad grundskola i en anpassad grundskoleklass
  • eller gå i en grundskoleklass men läsa efter den anpassade grundskolans kursplaner.

Inom den anpassade grundskolan kan man antingen läsa ämnen eller ämnesområden.

Integrerade elever

En elev mottagen i den anpassade grundskolan kan få sin utbildning inom grundskolan om berörda rektorer och vårdnadshavare medger det.

Innan barnet kan börja i den anpassade grundskolan görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

  1. pedagogisk bedömning av barnets förmåga att nå grundskolans kunskapskrav
  2. medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
  3. social bedömning av bakgrundsfaktorer eller sociala hinder för inlärning
  4. psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.

På kommunens anpassade grundskolor finns fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten är till för barn i åldern 7 till 13 år. Barnet får gå på fritids till och med vårtermin det år barnet fyller 13 år.

Mer information om fritidshem på anpassad grundskola

Särskild skolskjuts

Vid ansökan om mottagande till anpassad grundskola kan vårdnadshavare även ansöka om särskild skolskjuts.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024