Elevhälsan

Elevhälsan ska gälla medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för elever. Elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande.

Barnhälsan

Barnhälsovården Region Kronoberg ansvarar för barns hälsa i förskoleåldern. Från och med förskoleklass övergår ansvaret till skolans elevhälsa.

I Växjö kommun har förskolan tillgång till viss del av elevhälsan, till exempel kan specialpedagog tillkallas från den områdescentrala elevhälsan för att säkerställa observationer som gjorts av förskolans personal och därefter bistå med handledning. Behov identifieras i barnhälsoteamet (elevhälsoteamets motsvarighet) och förskolans rektor är den som vid behov kontaktar områdescentrala elevhälsan.

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar alla elever från förskoleklass till och med avslutade gymnasiestudier.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsoteam finns på varje skola och leds av skolledare.

Vilka arbetar inom elevhälsan

Skolledaren leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Skolledaren ska också särskilt verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Skolledaren beslutar även om sin enhets inre organisation och ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd kan då ske med elevhälsan.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats utgörs av skolsköterska och skolläkare. Skolläkaren och skolsköterskan medverkar i skolans elevvårdande, hälsofrämjande och förebyggande arbete. Elevhälsans mediciniska insats i skolan har huvuduppgiften att erbjuda eleverna hälsobesök, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. Vid komplicerade frågeställningar kan elevhälsan hänvisa eller remittera vidare till lämplig instans inom Regionernas hälso- och sjukvård.

Elevhälsans psykologiska insats

Elevhälsans psykologiska insats utgörs av skolpsykolog. Skolpsykologen arbetar mot såväl individ, grupp som organisation. Skolpsykologens uppdrag är konsultation, handledning, utbildning, och rådgivning. Skolpsykologen genomför i första hand utredningar gällande utvecklings/begåvningsbedömning men även andra psykologiska bedömningar då det finns en pedagogisk frågeställning. Vid behov remitteras eleven vidare till lämplig vårdgivare.

Legitimerade psykologer i skolan arbetar under Hälso- och Sjukvårdslagen när de gör psykologutredningar. Detta innebär att samtycke alltid behövs från båda vårdnadshavare och att psykologen för journal.

Elevhälsans psykosociala insats

Elevhälsans psykosociala insats utgörs av skolkuratorn. Skolkurator arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevs situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Till skolkuratorn kan eleven vända sig om de behöver stöd av en vuxen och någon att prata med kring exempelvis relationer, stress, mobbning, kriser, framtid, identitet, självkänsla och självförtroende. Skolkuratorn arbetar också med förebyggande och främjande insatser såsom handledning och utbildning till övrig skolpersonal.

Elevhälsans specialpedagogiska insats

Elevhälsans specialpedagogiska insats utgörs av speciallärare eller specialpedagoger. De har fördjupad kunskap när det gäller barns och ungdomars utveckling och lärande liksom om specifika inlärningssvårigheter av olika slag.

Speciallärare har utökad behörighet att undervisa elever i behov av särskilt stöd. De arbetar främst elevnära med betoning på att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Speciallärare arbetar i grundskola, gymnasieskola, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Specialpedagog har inte utökad behörighet att undervisa elever i behov av särskilt stöd utifrån nuvarande specialpedagogexamen. Tidigare fanns inriktningar som gav utökad behörighet att undervisa.

De arbetar främst personalnära med betoning på att främja alla barns/elevers lärmiljö, till exempel handledning, utredningar, organisations-eller verksamhetsutveckling. Specialpedagog arbetare i förskola och alla skolformer. Många specialpedagoger har specialiserat sig ytterligare och har särskilda kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs-och skrivsvårigheter eller andra funktionsnedsättningar till exempel hörsel eller tal och språksvårigheter.

Hur behandlas mina uppgifter?

Växjö kommun följer gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.

Mer information om hur Växjö kommun behandlar dina personuppgifter efter dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontakter

 • Furuby skola

  Expedition

  0470-415 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Idrottsvägen, 365 93 Furuby

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Furuby skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 9 december 2019