Om Teleborg Centrum

Teleborg Centrum har cirka 400 elever uppdelade på 16 klasser som undervisas av 45 lärare. Några klasser har hjälp av elevassistenter på vissa lektioner. Varje klass består av cirka 24 - 25 elever och har två handledare som ansvarar för klassen. Skolan är indelad i två arbetslag med åtta klasser i varje arbetslag. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare tillsammans med en förstelärare och en speciallärare. Personalen i arbetslaget har ett nära samarbete kring sina elever.

Skolan har välutrustade specialsalar för kemi, slöjd, hemkunskap, bild och musik.
Idrott har vi i den närliggande Teleborgshallen med tillhörande sportfält.

Alla elever på skolan har tillgång till både digitala (en egen Cromebook) och traditionella läromedel att använda i undervisningen.

Skolan har ett elevhälsoteam med rektor, skolsköterska och kurator, speciallärare och specialpedagog, elevcoach och fritidsledare samt en studievägledare. Skolan har också ett likabehandlingsteam och ett trygghetsteam som arbetar med alla elevers studiero, trygghet och trivsel under skoldagarna.

Skolan har tillgång till ett fint och välutrustat bibliotek med en egen skolbibliotekarie som också arbetar i våra klasser med till exempel källkritik och andra inslag i undervisningen.

Viktigt för oss på Teleborg Cantrum är elevernas delaktighet och inflytande. Vi har ett elevråd som träffas regelbundet och diskuterar olika frågor. Vi har också elevskyddsombud som bland annat deltar i våra trygghetsvandringar och hjälper till med uppföljningar av våra trivselenkäter.

Årskurs 6 på våra närliggande mellanstadieskolor har språkval och hemkunskap hos oss på Teleborg Centrum

Det finns en aktiv fritidsgård på TC med många aktiviteter och engagerad personal. Fritidsgården ligger mitt i skolan och har öppet både dag- och kvällstid och under loven med olika roliga aktiviteter.

Om anpassad grundskola

Forskning visar att det som påverkar elevernas lärande, måluppfyllelse, studiemiljö och hälsa är

 • trygghet och studiero
 • arbete med normer och värden
 • arbete med att motverka kränkande behandling
 • elevhälsans förebyggande arbete
 • arbete med extra anpassningar och särsklit stöd

Därför arbetar vi så här...

Trygghet och studiero med tydligt ledarskap i klassrummet...

 • Läraren bestämmer elevernas placering.
 • Eventuell gruppindelning görs alltid av läraren.
 • Mobiltelefoner ska hanteras och förvaras så de inte stör undervisningen eller elevernas lektionsarbete.
 • Undervisande pedagog avgör hur och när digitala enheter får användas under de lektioner de ansvarar för.
 • Vi äter och dricker inte på lektionerna
 • Vi knackar inte på och stör andras lektioner.

...och med tydliga lektionsstrukturer

 • Det finns en tydlig inledning och avslutning på lektionen.
 • Vid lektionsstart summeras föregående lektion tillsammans med eleverna om det är aktuellt för innevarande lektion, meningsfullt som repetition eller kan ge eleverna en förförståelse inför dagens lektion.
 • På tavlan finns start- och stopptid och en kortfattad version av lektionens innehåll.
 • Lektionsplanering samt planering av ämnesområdet, information om läxor, uppgifter, examineringar finns i Classroom.
 • Lektionens arbete summeras i slutet av lektionen.
 • Vid lektionslut iordningställs salen och arbetsplatser som använts i mediateken, tillsammans med eleverna.
 • Lektionernas start- och stopptid respekteras av lärare och elever.
  Vi börjar och slutar lektionerna på utsatt tid så att eleverna kan ta paus mellan lektionerna och vi ger, vid behov, kortare pauser under lektionsarbetet för att ge eleverna bästa förutsättningar för inlärning.

Normer och värden och ordningsregler

Teleborg Centrums ordningsregler - det är vårt gemensamma ansvar

 • Att hjälpa varandra
 • Att lyssna på varandra
 • Att alltid göra sitt bästa
 • Att välkomna de nya
 • Att visa respekt för varandra
 • Att bidra till arbetsro
 • Att komma i tid till lektioner
 • Att ta med det material som behövs till lektionen

Om något händer jobbar vi så här...

 • Teleborg Centrum har nolltolerans mot alla typer av bråk, trakasserier, kränkningar, diskriminering och det som ibland kallas ”skojbråk”.
 • Din handledare kommer ha samtal med dig och kontakta dina föräldrar kring allt som stör trygghet, studiero på lektioner och i korridorer & fritidsgård.
 • Skolan polisanmäler alla allvarliga händelser kring bråk och trakasserier.
 • Vid allvarliga händelser eller upprepade händelser (även mindre allvarliga) kallar din handledare dig och dina föräldrar till ett möte på skolan. Rektor är vid behov med på dessa möten. Kurator, skolsköterska, socialtjänst, elevstödjare och/eller fritidsgårdspersonal kan också vara med på dessa möten.
 • Om du stör trygghet och studiero kan du få ha din undervisning på annan plats under en period.
 • Allvarliga händelser kan leda till att du får en skriftlig varning och/eller blir avstängd från skolan.
 • Det är förbjudet för elever från andra skolor och för utomstående personer att besöka Teleborg Centrum Sådana ”besök” kan polisanmälas.

Arbetet med att motverka kränkande behandling

 • Teleborg Centrum har ett likabehandlingsteam med rektor, kurator och elevcoach som träffas varje vecka och arbetar med ärenden som kommit upp kring kränkande behandling men framförallt arbetar de med våra förebyggande åtgärder som till exempel trivselenkäter och värdegrundslektioner och andra trygghets- och trivselfrämjande åtgärder.
 • Teleborg Centrum har ett trygghetsteam som finns för alla elevers trivsel och trygghet under skoldagarna.
 • Mer information finns i vår likabehandlingsplan under rubriken Relaterade dokument.

Elevhälsans förebyggande arbete

 • Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Av skollagen framgår att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

 • I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska även ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

 • Vid planeringen av undervisningen behöver läraren väga in hur den ska anpassas i förhållande till elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det gäller såväl den ledning och stimulans, det vill säga det stöd som alla elever ska ha, som i arbetet med extra anpassningar eller särskilt stöd för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

 • Inom ramen för den ordinarie undervisningen arbetar vi med
  LEDNING & STIMULANS - Ges till alla elever
  Individuell anpassning som utgår från den enskilde elevens behov
  Strukturerat arbete – ”Så här vill vi ha det”
  Tillgängliga lärmiljöer
  Bemötande och relationsskapande
  Formativt förhållningssätt

Arbetet med extra anpassningar och särsklit stöd

 • Teleborg Centrum har ett elevhälsoteam med specialpedagog och flera speciallärare som tillsammans med rektor leder och fördelar arbetet med

  EXTRA ANPASSNINGAR - Ges till vissa elever och innnebär
  Enstaka/kortvariga specialpedagogiska insatser
  Inlästa läromedel, extra tid vid prov och läxförhör, muntlig komplettering, förklara
  nya ord inför ett nytt arbetsområde, arbetsschema, förenklade och förkortade
  uppgifter
  Ibland krävs ytterligare insatser och då kan vi arbeta med
  SÄRSKILT STÖD - Ges till några få elever och innebär
  Upprepade/varaktiga specialpedagogiska insatser
  Tillgång till elevassistent
  Placering i särskild undervisningsgrupp

Teleborg Centrum har också många roliga traditioner som hängt med skolan i många år...

 • Välkomstfest år 7
  Den mycket populära välkomstfesten för våra sjuor som ordnas av personalen. Elever i årskurs 8 och 9 spelar revy för sjuorna och därefter blir det något att äta och sedan disco.
 • Restaurang TC år 8
  Personalen anordnar en finare middag för eleverna i årskurs 8. Vi rullar ut röda mattan, dukar fint i matsalen, tänder ljus och serverar en god middag. Efter middagen blir det disco.
 • Lucia
  På luciamorgonen brukar vi samlas i Teleborgskyrkan och ta del av TC:s alltid lika fina luciatåg.
 • Julavslutning med idrottsfest
  Höstterminen avslutas med en idrottsfest i Teleborgshallen, sista eftermiddagen före jullovet. Klasserna i årskurs 9 underhåller med en egenkomponerad dans. Dessutom blir det diverse tävlingar och lekar mellan elever och lärare.
 • Niornas avslutningsvecka på Teleborg Centrum
  Under den sista skolveckan på TC anordnas en innedag och en utedag med lekar, tävlingar och annat skoj för eleverna i årskurs 9. Kvällen innan skolavslutningen ordnar personalen en avslutningsfest med revy, middag och disco för niorna.
 • Skolavslutning
  Sommaravslutningen firas i Teleborgshallen med musik och tal samt betygsutdelning för årskurs 9. Föräldrar och syskon är välkomna till ceremonin.

Kontakter

 • Teleborg centrum

  Expedition

  0470-419 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Smedsvängen 72, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teleborg centrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 18 april 2024