Om Sandsbro skola

Sandsbro skola bygger på ett organisatoriskt lärande där en pedagogisk, digital, social och fysisk tillgänglig lärmiljö genomsyrar arbetet i skolan. Tillsammans utvecklar och utmanar vi genomgående elevernas kreativitet och nyfikenhet på teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation med värdeskapande pedagogik.

Sandsbromodellen

Sandsbro skola ska vara en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom närvarande pedagoger. De ska tillsammans med eleverna utveckla och ansvara för att skolan ska vara en plats där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje individs särskilda förutsättningar.

Sandsbro skola bygger på ett organisatoriskt lärande där en pedagogisk, digital, social och fysisk tillgänglig lärmiljö genomsyrar arbetet i skolan. Vi arbetar utifrån en differentierad undervisning och ett medvetet och tydligt ledarskap.

Vårt mål är att varje elev ska, efter var och ens förutsättningar och förmågor, ta ansvar och ha inflytande över sitt lärande. De ska också få möjlighet att vidareutveckla förmågan att visa respekt för sig själv, andra elever, personal och vår fysiska miljö. Eleverna ska få en förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor genom att eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Vi vill nå en högre måluppfyllelse för samtliga elever utifrån var och ens förutsättningar och förmågor. För oss innebär det en högre procents närvaro för eleverna, fler elever som klarar godtagbara kunskaper, samt fler elever som klarar mer än godtagbara kunskaper. Fokus är grundläggande kunskaper inom svenska och matematik.

Sandsbro skolas utvecklingsområden

Sandsbro skola har valt att arbeta med två utvecklingsområden, Elevers ansvar och inflytande och Grundläggande kunskaper. Vi följer vår analys varje år och utvecklar och förändrar innehållet i arbetet med utgångspunkt och fokus på effekter på elevnivå:

 • Vad är problematiskt i elevernas resultat kopplat till våra olika utvecklingsområden?
 • Vad behöver utvecklas i relation till individnivå samt gruppnivå?
 • Vad behöver utvecklas på enhetsnivå?
 • Vad har varit framgångsrikt inom utvecklingsområdet?
Modell för "Tillgänglig lärmiljö"

Elevers ansvar och inflytande

Våra undersökningar bland eleverna visar en hög trygghetsfaktor i samtliga verksamhetsformer. Upplevelsen bland oss vuxna är ändå att jargongen mellan eleverna har hårdnat och det förkommer dåligt språkbruk i alla åldrar och i mer eller mindre alla grupper. Eleverna kränker varandra och visar inte acceptans för olikheter vilket kan leda till en otrygg känsla under skoldagen vilket vi vill förhindra.

Vi ser en framgång i vårt arbetssätt kring tillgänglig lärmiljö vilket kommer ligga till grund för undervisningen kring våra tillgängliga lärmiljöer på skolan. Arbetet kommer att ske på både pedagog- och elevnivå för att gemensamt nå effekter för en trivsam arbetsmiljö på hela skolan i samtliga verksamheter.

Förväntad effekt för barnens och elevernas utveckling och lärande

Förväntad effekt är att varje elev ska, efter var och ens förutsättningar och förmågor, ta ansvar och ha inflytande över sitt lärande. De ska också få möjlighet att vidareutveckla förmågan att visa respekt för sig själv, andra elever, personal och vår fysiska miljö.

Grundläggande kunskaper

Vi har en hög måluppfyllelse i åk 1-6 över tid. Men vi är inte nöjda med att antalet elever som inte når målen i åk 3 och åk 6 består. Vi är inte heller nöjda med att elever med insatser inom ett åtgärdsprogram under sin skoltid inte når fram till godtagbara kunskaper.

Vi har valt att organisera oss ålderhomogent inom alla verksamheter och satsar på TLM i alla klassrum samt har ett tvärprofessionellt samarbete. Differentierad undervisning ska utvecklas över skolan, för samtliga elever, i samarbete mellan lärare, specialpedagog, speciallärare, förstelärare och skolbibliotekarie.

Förväntad effekt för barnens och elevernas utveckling och lärande

Vi vill nå en högre måluppfyllelse för samtliga elever utifrån sina förutsättningar och förmågor. För oss innebär det en högre procent närvaro för eleverna, fler elever som klarar godtagbara kunskaper samt fler elever som klarar mer än godtagbara kunskaper.

Fokus är grundläggande kunskaper inom svenska och matematik där arbetet skiljer sig beroende på verksamhet.

Sandsbro skolas organisation

Organisationsplan

Sandsbro skola är organiserad i fem arbetslag, fritids, elevstödjare, åk F-3, åk 4-6 samt EHT samt grupper med specifika uppdrag. Vi arbetar i årskursteam i F-6 där ett årskursteam är samma sak som en årskurs. Där ingår lärarna som har mentorskap i de aktuella klasserna och eventuellt resurspersoner, lärare i fritidshem eller praktisk/estetiska lärare. Olika grupper och/eller årskursteam samarbetar utifrån behov och utmaningar i olika konstellationer.

Syfte med organisationen

Skolans organisation grundar sig i att vi har elevens hela skoldag i fokus. Målet är att eleverna ska få en samlad dag där verksamheterna samarbetar och undervisningen kompletteras mellan exempelvis grundskola och fritids. Organisationen främjar samarbetet mellan olika professioner vilket gynnar elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling.

Resurser inom varje årskursteam fördelas utifrån elevernas behov på individ- och/eller gruppnivå. Flexibilitet i resursfördelningen är nödvändig eftersom behov ser olika ut och kan förändras över tid. Varje årskursteam ansvarar själva för att lägga ut, och vid behov förändra, resurstiden utifrån rådande nuläge. Som resurs ingår man i minst två klasser inom de årskursteamen.

För att främja samarbetet i dessa konstellationer finns tid inplanerad för husmöte varannan vecka och operativt möte för lärare varje vecka.

Kontakter

 • Sandsbro skola

  Expedition

  0470-79 62 20

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Fyllerydsvägen 29, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Sandsbro skola

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 2 juli 2024