Psykisk hälsa för barn och unga

Läs om vilken hjälp du kan få när barn och ungdomar mår psykiskt dåligt.

Alkohol och droger

Vill du fråga om råd för att du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk av alkohol och droger? Vi arbetar tillsammans med dig och dina närmaste för att finna lösningar på de problem som uppstått.

Brister i föräldraskap

Behöver du råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör barn, ungdomar och deras föräldrar? Eller vill du göra en anmälan för att du tror att ett barn far illa eller har problem?


Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

Om du har läs-och skrivsvårigheter ska skolan göra en utredning för att kartlägga vilka just dina behov är. Rektor ansvarar för att utredningen görs, detta för att veta vilket särskilt stöd du behöver. Du som elev kan kontakta din lärare, skolsköterska eller kurator om du vill prata om dina läs- och skrivsvårigheter.

För mer information, gå till din skolas webbplats eller kontakta elevhälsan.

Mer information om läs- och skrivsvårigheter finns på Dyslexiföreningens webbplats Länk till annan webbplats.


Dyskalkyli, svårigheter i matematik

Om du har svårigheter i matematik ska skolan göra en utredning för att kartlägga vilka just dina behov är. Rektor ansvarar för att utredningen görs, detta för att veta vilket särskilt stöd du behöver. Du som elev kan kontakta din lärare, skolsköterska eller kurator om du vill prata om dina svårigheter i matematik.

För mer information, gå till din skolas webbplats eller kontakta elevhälsan.

Dödsfall och sorg

Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt. Att sörja kan ta tid, men det hjälper en att komma vidare.

Sorg visar sig inte bara genom att man blir ledsen och gråter. Ofta kan man också få svårt att koncentrera sig, man kan bli arg och irriterad. Humöret växlar snabbt mellan att vara glad och ledsen. Man kanske känner sig helt slut och sover sämre på nätterna. Ibland kan man få ont i kroppen, börja äta mer eller mindre. Sorg kan visa sig på många olika sätt. Källa UMO.

Du kan vända dig till din skola för att få stöd. Skolorna arbetar med krishantering och det är rektorn som är ansvarig. Givetvis kan du även vända dig till direkt till elevhälsan.

Ekonomiska problem

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Behöver du råd om din ekonomi kan budget- och skuldrådgivningen hjälpa dig att göra en egen budget så att du kan klara av dina skulder.

God man

En god man är en person som ger någon stöd på olika sätt.

Funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället.

Ilska och utbrott

Är du ungdom eller förälder och har hamnat i en svår situation, till exempel relationsproblem, konflikter hemma eller känner dig ensam eller utsatt och behöver någonatt prata med.

Kriminalitet

Är du ungdom eller förälder och har hamnat i en svår situation som till exempel kriminalitet. Tillsammans med Polisen erbjuder vi medling där gärningsman och brottsoffer möts.

Kris i livet

Är du ungdom eller förälder och har hamnat i en svår situation som till
exempel relationsproblem, konflikter hemma, är ensam eller utsatt och
behöver någon vuxen att prata med, skolk, kriminalitet eller missbruk.

Mobbning och kränkande behandling

Som elev ska du kunna komma till skolan och känna dig trygg och respekterad. Det ska alltid finnas personal för stöd och hjälp.

Om du eller någon i din omgivning känner sig diskriminerad eller kränkt, vänder du dig till din skola.

För mer information, gå till din skolas webbplats. Alla skolor ska ha en mobbingplan, likabehandlingsplan eller plan mot kränkande behandling.

Problem i skolan

Du ska alltid kunna vända dig till din rektor när du inte är nöjd.

Riskbruk och missbruk

Vill du fråga om råd för att du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk av alkohol och droger?

Sexuella övergrepp

Vill du fråga om råd eller göra en anmälan för att du misstänker att du själv eller ett annat barn utsätts för handlingar av sexuell natur? Det kan vara allt från våldtäkt till kroppslig kontakt som blottning eller pornografibilder eller via nätet.

Skilsmässa

Alla par kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående som till exempel Familjerådgivningen.

Att bestämma sig för att skiljas när man har barn är ett av de svåraste besluten i en människas liv. För barnen är det också svårt när föräldrarna går skilda vägar med lojalitetskonflikter och andra problem som kan uppstå.

Behöver du hjälp och stöd i samband med skilsmässan om vårdnad, boende och umgänge kan du vända dig till vår familjerättsenhet.

Skolfrånvaro

Förutom om du är sjuk eller har begärt ledigt och fått det godkänt, är all annan frånvaro ogiltig.

Förskola och grundskola
Om barnet av olika anledningar inte kan komma till skolan eller förskolan ska vårdnadshavare kontakta skolan eller förskolan. Om ett barn inte kommer till skolan eller förskolan kontaktas vårdnadshavaren omgående. Vid hög frånvaro ska skolan eller förskolan utreda orsaken.

Gymnasieskola
Om du av olika anledningar inte går till skolan, kan du eller din vårdnadshavare kontakta din mentor. Du kan även vända dig till elevhälsan vid din skola om du behöver prata om varför du inte är i skolan. Om du är borta ofta från skolan kontaktar skolan ditt hem och elevhälsan. Eftersom du får ditt studiebidrag för heltidsstudier gör hög frånvaro att du riskerar att mista detta.

Stress

Om du känner dig stressad, orolig eller att du har svårt att sova, ska du vända dig till elevhälsan på din skola. Alla på elevhälsan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Mer information om elevhälsan.

Våld och övergrepp

Har någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Behöver du råd, stöd och hjälp akut eller för att förändra din livssituation?

Senast uppdaterad: 5 juli 2024