Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du måste ansöka om hjälp och stöd, det kan du göra muntligt eller skriftligt. En god man, förvaltare, vårdnadshavare eller ett ombud med fullmakt, kan också ansöka åt dig.

Så här går ansökan till

Ansökan och utredning

En handläggare tar emot din ansökan och tar kontakt med dig. Ni kommer överens om en tid för ett besök. Vid mötet samtalar ni om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, psykolog eller liknande.
Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

Beslut

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett beslut. Av beslutet framgår om du har rätt till den insats du ansökt om. Ett skriftligt beslutsmeddelande skickas hem till dig.  

Har du fått ett tidsbegränsat beslut enligt LSS, måste du själv begära insatsen på nytt innan beslutet upphör att gälla.

Om du vill överklaga

Är du missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha beslutet ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan skickar du in till den nämnd som är ansvarig för beslutet. I det beslutsmeddelande du fått hemskickat finns all information om hur du överklagar och vart din överklagan ska skickas. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Efter att du fått ditt beslut

Handläggaren skickar beslutet om din beviljade hjälp och utredningen till den utförare som blir ansvarig för att din hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska genomföras, detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet tillsammans med dig.

Uppföljning

Ditt beslut följs upp årligen eller vid förändrat behov. Om dina behov ändras är du skyldig att meddela handläggaren om det, då kommer beslutet att prövas på nytt.

Här ansöker du via våra e-tjänster

För att ansöka via våra e-tjänster behöver du ett bank-id.

Ansök om LSS-insatser

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Här finns ansökningsblanketter för utskrift

Om du inte kan/vill ansöka via våra e-tjänster kan du istället skriva ut blanketten för ansökan, fylla i den och sedan skicka in den med post. Det är viktigt att du använder rätt blankett. Det finns ansökningsblanketter för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och ansökningsblanketter för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Personer med utvecklingsstörning eller fysisk funktionsnedsättning ansöker hos omsorgsförvaltningen.
  • Personer med psykisk- och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i form av autism eller autismliknande tillstånd ansöker hos förvaltningen arbete och välfärd.

Ansökningsblanketter att skriva ut och skicka in med post hittar du på vår blankettsida under Funktionsnedsättning.

Vill du ansöka muntligt kan du nå en handläggare via Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 5 juni 2023