Trygghets- och brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet fokuserar, i enlighet med Hållbara Växjö 2030, på ett samhälle fritt från våld. Kommunen har ett lagstadgat uppdrag att bedriva och samordna kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Det gör att kommunen ansvarar för att ta ställning till behov av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som behövs i kommunen. Kommunen ansvar även för att det sker kontinuerlig uppföljning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Växjö kommun arbetar med brottsförebyggande arbete utifrån tre olika perspektiv: social-, situationell- samt strukturell brottsprevention. För att möjliggöra ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på lokal nivå behövs kunskap om vilka problem som finns, var problemen finns och var de är mest förekommande.

Att ta fram lokala lägesbilder utgör grunden för att arbeta kunskapsbaserat med lokala åtgärder samt är en förutsättning för att kunna planera, prioritera och rikta insatser mot de platser, individer och/eller grupper där det finns behov. Att använda lokala lägesbilder är också ett sätt för kommunen att kunna göra kontinuerliga uppföljningar av de insatser som utförts. Växjö kommun arbetar utifrån tre olika typer av lägesbilder:

  • En årlig lägesbild
  • Tertialanalys tre gånger per år
  • Veckolägesbild varje vecka
Senast uppdaterad: 5 juli 2024