Kamerabevakning

Kameraövervakning syftar till att minska skadegörelsen på och vid kommunens fastigheter samt vid allmänna ytor. I kombination med andra brottsförebyggande metoder kan kameraövervakning vara en verksam metod för att minska skadegörelse.

Vid kamerabevakning ska alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset, vilket betyder att kommunen ska väga sina behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse. När andra vidtagna åtgärder inte har gett avsedd effekt är kamerabevakning ett verktyg kommunen kan arbeta med.

Information kring dina rättigheter som registrerad - Dataskyddsförordningen (GDPR)

Lagring av inspelningar

Inspelade bilder och filmer sparas inte längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen och inte längre än vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Det lagrade materialet hanteras endast av Växjö kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som till exempel Polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen.

Lagar vid kamerabevakning

Möjligheten att bedriva kameraövervakning styrs av två lagar: Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakningslagen anger att tillstånd för kamerabevakning krävs för myndigheter som ska bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Utöver dessa två styrande lagar finns även lagar som har viss påverkan på hanteringen av kameraövervakning, såsom Offentlighets- och sekretesslagen.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) ansvarar för all tillsyn över kamerabevakning i Sverige. Till dem kan ni vända er om ni har synpunkter på kommunens hantering gällande lagar, regler eller avtal.

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024