Medborgarundersökning

Växjö kommun vill att du som invånare ska vara nöjd med kommunens verksamheter och känna att du kan påverka. För att kunna erbjuda och ge så bra service som möjligt är det viktigt att veta vad invånarna tycker. Medborgarundersökningen är ett sätt att få veta det. Tack till dig som får undersökningen och svarar på den!

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB. Enkäten skickas ut till 1 600 slumpvist utvalda invånare från 18 år och uppåt. De som väljs ut får ett brev från SCB där det står hur man ska fylla i enkäten, antingen digitalt eller på papper.

Frågorna handlar bland annat om vad man tycker om äldreomsorg, skola, ditt boende, hur trygg man känner sig och vilket förtroende du känner för politiken. Det är även extra frågor om nedskräpning som är framtagna av organisationen Håll Sverige rent. Växjö kommun har genomfört medborgarundersökningen med jämna intervaller sedan 2006.

Resultat SCB:s medborgarundersökning

Av de 1 600 personer som fick möjlighet att svara på enkäten var det 35 procent som svarade.

SCB:s medborgarundersökning för Växjö kommun visar på ett fortsatt positivt resultat. Ett av de område som sticker ut positivt är socialtjänstens arbete med stöd och hjälp till utsatta personer ut. Socialtjänstens betyg är också högt jämfört med resten av länet och riket i stort.

96 procent av de som svarade på enkäten tycker att Växjö kommun är en bra eller ganska bra plats att bo och leva på. Det är ett bättre än resultatet för Sverige som är 92 procent. Det är också 86 procent av kommunens invånare som tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt.

Ett område där Väjxö kommun får fortsatt lågt betyg är utbudet för ungdomar att träffas på i kommunen. 34 procent tycker att det är bra eller ganska bra.

Sammanfattning av resultatet i några punkter

 • Generellt är det mycket positiva resultat även i år jämfört med förra året och jämfört med riket.
 • 96 procent tycker att Växjö kommun är en ganska och mycket bra plats att bo och leva på, vilket är en bättre än Sveriges resultat på 92 procent
 • 86 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
 • Inom området Skola och omsorg har Växjö kommun generellt större andel höga betyg på de flesta frågeområdena, jämfört med Sverige som helhet
 • Stor förändring i bedömningen av socialtjänstens arbete med stöd och hjälp till utsatta personer
 • Inom området Bibliotek, kulturliv och mötesplatser har Växjö kommun lägst betyg på frågan kring ”utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen”.

För mer information:

Presentation av resultatet , 508 kB.

Statistikdatabasen.scb.se Länk till annan webbplats.

Historik och syfte

 • Framtagen tillsammans med kommuner och SKR för att mäta attityder om kommunen i kommunen
 • Ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till
 • Ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet
 • Genomförd i 279 kommuner sedan starten 2005

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

 • Urvalsundersökning
 • Kommunernas invånare 18+ år
 • Urval även i de kommuner som inte deltar
 • Kombinerad webb- och pappersenkät med digitala utskick
 • Ett utskick av pappersenkät till alla mellan 18-64 år
 • Två utskick av pappersenkät till alla 65+ år
 • Enkäten innehåller olika frågeområden, till exempel: Skola och omsorg, Trygghet i samhället och Klimat- och miljöarbete
Senast uppdaterad: 6 mars 2024