Sök stöd och bidrag till föreningar

Föreningar, kulturaktörer med flera kan söka olika typer av stöd och bidrag till sin verksamhet från Växjö kommun.

Alla ansökningar av stöd ska skickas in via R-bok som är Växjö kommuns system för hantering av stöd. Det är också i det systemet alla handlingar ska skickas in vid till exempel redovisning.

Olika typer av aktörer kan söka olika typer av bidrag. Det finns också ett särskilt evenemangsstöd som både privatpersoner och föreningar kan ansöka om.

För att bli bidragsberättigad finns ett gemensamt regelverk som alla föreningar behöver följa. Utöver det kan det finnas särskilda regler för en viss typ av förening eller ett visst typ av stöd, då det är olika nämnder som beslutar om stöden.

Regelverk vid ansökan om stöd och bidrag

Detta gäller alla typer av föreningar och aktörer som är bidragsberättigade och samtliga typer av bidrag och stöd.

Handlingar som ska skickas in på förhand

Följande handlingar måste föreningen ha skickat in till Växjö kommun för att kunna ansöka om stöd:

  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat och balansräkning för det aktuella året
  • Revisionsberättelse för det aktuella året
  • Årsmötesprotokoll från det senaste årsmötet
  • Styrelsebeslut på vem som är utsedd som ansvarig att söka föreningsbidrag hos Växjö kommun

Handlingarna skickas in i R-bok.

Regler för att bli bidrags-/stödberättigad förening


1. Icke vinstdrivande förening med verksamhet som bedrivs inom Växjö kommun och som har sitt säte i kommunen.
2. Föreningen bedriver verksamhet och/eller utvecklingsfrågor för:
a. barn och unga 5-20 år
b. äldre över 65 år
c. personer med funktionsvariationer
d. boende och verksamma i tätort eller landsbygd utanför Växjö stad.
3. Föreningen har godkända stadgar, vald styrelse samt vald revisor.
4. Föreningen har ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och organisationsnummer.
5. Föreningen ger alla medlemmar likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter enligt de sju diskrimineringsgrunderna (kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck).
6. Föreningen är öppen för alla såvida det inte finns sakliga och godtagbara skäl för särorganisering som har ett berättigat syfte.
7. Verksamheter för barn och unga utgår från lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
8. Riktade barn och ungdomsaktiviteter bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö.

Bidrag och stöd lämnas inte till en förening om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Redovisning av stöd och bidrag

För att kunna redovisa bidragen föreningen har fått behöver ni tänka på följande:

  • Handlingar av betydelse ska förvaras i minst 7 år. Det säger bokföringslagen.
  • Varje år kan Växjö kommun slumpvis välja ut föreningar för kontroll. Om det då kommer fram att ett stöd betalats ut i strid med gällande bestämmelser är föreningen skyldig att betala tillbaka det belopp som den aktuella nämnden beslutar.
  • Om föreningen har en skuld till Växjö kommun görs avdrag för skulden innan stödet betalas ut.
  • Det är föreningen som ansvarar för att anläggningar ni äger, hyr eller på annat sätt förvaltar inte används för verksamheter som bryter mot gällande lag. Även då ska detta rättas upp, annars kan föreningsstödet dras in
Senast uppdaterad: 9 januari 2024