Sök pengar från fonder och stiftelser

Du kan söka ekonomiskt stöd för resor, boende, utbildning, rekreation och hjälpmedel ur några av de fonder och stiftelser som Växjö kommun förvaltar.

Växjö kommun har hand om ett antal stiftelser. Är du bosatt i Växjö kommun kan du söka pengar från många av dessa.

Pengarna som delas ut kommer från respektive stiftelse och det är stiftelserna som av avgör vem som får ta del av pengarna. Det är inte kommunens pengar som delas ut. Du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt att få ett visst belopp.

För att så många som möjligt ska få del av stiftelsernas pengar så beviljas du max en utbetalning från en fond per kalenderår. Detta oavsett hur många fonder du söker pengar ifrån. Men du kan söka från flera olika fonder samma kalenderår. Även om du uppfyller kraven för respektive fond eller stiftelse är det ingen garanti för att du ska få bidrag.

Utdelningen är skattefri. Det är ingen inkomst och ska inte tas upp i din deklaration. Bidrag från fonder och stiftelser räknas inte som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Undantag görs om du har ansökt om ekonomiskt bistånd till samma ändamål.

Så här ansöker du om pengar från fonder och stiftelser för ekonomiskt behövande

 • Du ska vara ekonomiskt behövande
 • Du ska uppfylla kriterierna för den stiftelse du söker pengar från. Det beskriver du i ansökan
 • Du ansöker mellan 1 maj och 30 september, antingen via e-tjänst eller blankett. E-tjänsten öppnar 1 maj och stänger 30 september.

Beslut om du har fått pengar eller inte får du i mitten av december. Pengarna betalas ut i slutet av december. Du som är god man kan ansöka om medel åt dina klienter, både via e-tjänst och blankett.

Vilhelmina och KG Nilsson stiftelse och Stiftelsen Adolf Petersson donation

För att söka pengar från Vilhelmina och KG Nilssons stiftelse samt Stiftelsen Adolf Petersson donation ska du skicka din ansökan till kommunstyrelsen. Du ska alltså inte använda e-tjänst eller blankett. Du kan skicka in din ansökan när som helst under året.

Du anses vara ekonomiskt behövande om

 • din sammantagna årsinkomst är mindre än 210 000 kronor för 2023
 • din förmögenhet är mindre än ett prisbasbelopp, 52 500 kronor för 2023.

Om det bor flera personer i ditt hushåll läggs allas inkomster och förmögenheter ihop.

Med inkomst menas din sammanlagda inkomst för året som har gått. När man bedömer om en person är ekonomiskt behövande används prisbasbeloppet för det aktuella inkomståret.

Exempel på beräkning

En familj med totalt fyra personer kan ha en årsinkomst upp till 367 500 kronor. Då är det räknat på 210 000 kronor + 3 (prisbasbelopp) x 52 500 kronor.

En ensamstående med ett barn kan ha en årsinkomst upp till 262 500 kronor. Då är det räknat på 210 000 kronor + 52 500 kronor (ett prisbasbelopp). 

Emil Waldéns Stiftelse för åldringsvårdens befrämjande

Syftet med stiftelsen är att främja äldrevården i Växjö kommun. Bidraget ska betalas ut som julgåva till äldre och ensamma.

Stiftelsen Gunhild Lindbergs fond

Kan sökas av kvinna som bor på adress Norra Esplanaden 26–28 i Växjö.
Fonden riktar sig till en ensamstående kvinna, som bor på Maria- och Nannyhemmet.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond

Fonden ger bidrag till hyra eller hyresskuld, som ej beviljats av ekonomiskt bistånd. Bidraget kan även användas till boende i samband med semester, men inte för resan dit. Bidrag till inredning kan inte beviljas. Samma person kan inte få pengar från denna fond två år i rad.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond

Stiftelsen ger bidrag till personer som har tuberkulos eller annan kronisk lungsjukdom. Sjukintyg måste skickas in för att bevisa sjukdomen.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Bidrag från stiftelsen kan sökas av äldre kvinna. I första hand de som under många år utfört arbete i annans tjänst och i andra hand övriga behövande äldre kvinnor.

Stiftelsen Rådman Leo och fru Clara Bergs fond

Stiftelsens ger bidrag till änkor eller döttrar efter tjänstemän, handlare och hantverkare. I första hand änkor och döttrar efter medlemmar i Frimurarorden och Ordensförbundet Mn, logen S:t Sigfrid. I andra hand övriga änkor.

Stiftelsen samfonden för Maria- och Nannyhemmen

Stiftelsen ska användas till att hjälpa äldre och person med funktionsvariation för bidrag till hemmet, exempelvis inredning.

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Fonden ska ge hjälp till barns behov och för att hjälpa i första hand pensionärer och äldre, personer med funktionsvariationer, men även andra.

Stiftelsen samfond för sociala ändamål och gravskötsel

I första hand ges bidrag för vård av vissa angivna gravar. Eventuell övrig avkastning ska användas till behövande, sjuka i före detta Öja, Kalvsvik och Bergs kommuner.

För denna fond finns en speciell fondansökning och du vänder dig till kontaktcenter för att söka fondmedel.

Vilhelmina och K G Nilssons styrelse

Stiftelsen ska lämna hjälp till och främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka inom Sjösås socken. I första hand hjälp till personer som under längre tid varit anställda på Lidboholms gård eller Aktiebolag och som visat god flit och uppförande. Även anställdas fruar och barn samt arrendatorer under Lidboholm och deras familjer ska ha företrädesrätt.

Ansökan skickas till kommunstyrelsen, via e-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se eller till adressen Växjö kommun, kommunstyrelsen, Box 1222 351 12 Växjö

Stiftelsen Adolf Petersson donation

Bidrag till mindre bemedlade, främst barnrika, skötsamma jordbrukare inom Vederslövs kommun, vilka genom flit och sparsamhet undvikit att anlita kommun eller stat.

Ansökan skickas till kommunstyrelsen, via e-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se eller till adressen Växjö kommun, kommunstyrelsen, Box 1222 351 12 Växjö

Stiftelsen Anna Bondes fond

Stiftelsens kriterier

För resor och rekreation till personer med funktionshinder som bor i Växjö kommun. Det är föreningar för personer med funktionshinder i Växjö kommun som kan nominera till stiftelsen. Styrelsen för varje förening kan föreslå två kandidater per påbörjat hundratal medlemmar till stipendier varje år. Av dessa kandidater sker en utlottning i april.

Exempel på antal kandidater som kan nomineras till stipendier:

 • Föreningen har 99 medlemmar i Växjö kommun: styrelsen kan nominera två kandidater
 • Föreningen har 101 medlemmar i Växjö kommun: styrelsen kan nominera fyra kandidater

Ansökningstiden pågår till den 31 mars och utlottningen sker under april månad.

Så här gör du för att söka pengar från fonder och stiftelser för studerande eller pratisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och skogsbruk

 • Du skickar din ansökan till respektive förvaltning som ansvarar för stiftelsen eller fonden
 • Observera att det är olika datum för sista ansökningsdag för olika fonder och stiftelser

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

Bidraget delas ut till elever i Växjö grundskolor som avslutar årskurs nio och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och visat ett gott uppförande. I första hand ska stipendiet ges till elever som efter avslutad grundskola fortsätter sin utbildning inom- eller utomlands och inte i större omfattning erhåller studiesociala förmåner.

För att ansöka om medel från fonden, kontakta utbildningsförvaltningen.

Sista ansökningsdag: 1 november

Stiftelsen Georg Lückligs fond

Stipendiet kan delas ut till

 • anställd inom utbildningsförvaltningen
 • elev inom utbildningsförvaltningen
 • en personalgrupp inom utbildningsförvaltningen
 • en grupp elever inom utbildningsförvaltningen.

Alla anställda, elever och föräldrar till elever i Växjö kommuns grundskolor har rätt att nominera kandidater till stipendiet. I ansökan ska det motiveras varför just din kandidat bör få stipendiet.

För att ansöka om medel från fonden, kontakta utbildningsförvaltningen.

Sista ansökningsdag: 1 juni

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Jät

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom före detta Jäts församling mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Ansökan skickas till kommunstyrelsen, via e-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se eller till adressen Växjö kommun, kommunstyrelsen, Box 1222 351 12 Växjö

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Bergunda

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom före detta Bergunda kommun mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Ansökan skickas till kommunstyrelsen, via e-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se eller till adressen Växjö kommun, kommunstyrelsen, Box 1222 351 12 Växjö

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Mellersta Kinnevald

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom före detta Mellersta Kinnevalds kommun mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Ansökan skickas till kommunstyrelsen, via e-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se eller till adressen Växjö kommun, kommunstyrelsen, Box 1222 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 3 maj 2024