Ombyggnation Furutåskolan

Politiska beslut har fattats om att starta ett projekteringsarbete för Furutåskolan, med inriktningen att ersätta befintliga byggnader med nya och att utöka kapaciteten för skolan.

Vad händer nu?

Den 16 maj togs det slutgiltiga beslutet för byggnation. Under sommaren 2023 har entreprenören gjort förberedande arbeten vilket även innefattar en logistik för byggtrafik, avspärrningar och säkerhet för att elever och personal ska känna sig trygga under hela byggprocessen.

Tidplan

Arbetet är igång och entreprenaden i sin helhet beräknas vara klart senast vecka 48 2027.

Skola/storkök

Klart vecka 22, 2025. Tillhörande markarbeten klart vecka 32, 2025.

Sporthall

Klart vecka 48, 2026

Rivning av nuvarande skola

Klart vecka 48, 2027.

Entreprenaden ska utföras i tre huvuddelar:

  • Huvuddel 1 består av nybyggnad av skola/storkök.
  • Huvuddel 2 består av nybyggnad av sporthall samt rivning av befintlig skola.
  • Huvuddel 3 består av samtliga markarbeten som färdigställs etappvis i samband med färdigställande av huvuddel 1 och 2, rivning av nuvarande skola samt befintlig gymnastikbyggnad.

Detta har hänt

2023

  • 16 maj - slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige
  • 2 maj - beslutas tas i kommunstyrelsen
  • 29 mars - beslut kring byggnation tas i utbildningsnämnden
  • 4 mars - ansökan om bygglov lämnas in

2022

  • 16 november 2022 - utbildningsnämnden beslutar om att fortsätta projekteringsarbetet för en ny Fututåskola

Bakgrund

Den 20 november 2021 beslutade utbildningsnämnden att tillsammans med lokalförsörjningsavdelningen och Vöfab, starta upp ett lokalprojekt för en nybyggnation av Furutåskolan. Inriktningen för projektet är att ersätta befintliga skolbyggnader med nya och utöka kapaciteten till en F-6-skola med tre paralleller för 525 elever. Projektet omfattar även ett mottagningskök och en ny sporthall.

Den nya skolan planeras vara färdig höstterminen 2025. Sporthallen beräknas stå klar under år hösten 2026.

Furutåskolan blir Sveriges första Passivhus Plus-skola

Passivhus är byggnader som ”passivt” värms upp via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem. Det typen av byggnader kallas Plusenergihus och finns sedan tidigare i förskole- och skolbyggnader. Furutåskolan blir dock en Passivhus Plus-byggnad.

Till skillnad från ett Plusenergihus har ett Passivhus Plus inte enbart krav på produktion av förnyelsebar energi utan även höga krav på primärenergiförbrukning. Här ingår även all verksamhetsel i skolan. Märkningen "Passivhus Plus" ges till byggnader som producerar ungefär lika mycket energi som de förbrukar, alltså kommer Furutåskolan över tid bli självförsörjande på energi.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024