Förmyndare och föräldrar

Personer som inte fyllt 18 år är, enligt svensk lag, omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha minst en vårdnadshavare och förmyndare. Barnets föräldrar är normalt både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.

En förmyndares uppdrag är att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Överförmyndarnämnden i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommun

Överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö är samordnade i en gemensam organisation. Verksamheten finns i Växjö kommunhus.

Senast uppdaterad: 13 december 2023