Så fungerar kommunen

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. I Sverige finns 290 kommuner.

Kommunen ger olika tillstånd, som till exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol. Kommunen ansvarar också för gator, trafik och renhållning i området och arbetar dessutom med kultur och nyföretagande.

Invånare betalar skatt

Alla personer som bor i en kommun ska betala skatt. Pengarna används till arbete att sköta alla kommunens uppgifter, som till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg, gator och vägar med mera.

Politisk organisation

Den kommunala organisationen är politiskt styrd och indelad i olika nämnder, varje nämnd har ett ansvarsområden, som till exempel skola och förskola eller miljö och hälsa.

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstepersoner. Tjänstepersonerna arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Den högsta tjänstepersonen är kommunchefen.

Högst upp i organisationen finns kommunfullmäktige som är ansvarig för att sätta ramar och riktlinjer för kommunen och besluta i de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige väljer en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten och utför uppdrag från kommunfullmäktige.

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet

Lagen ger stor möjlighet för kommunalt självstyre. Det betyder att kommunen har stor rätt att själv bestämma hur man ska sköta sina arbetsuppgifter och fördela sina resurser. Kommunen bestämmer till exempel själv om hur hög skatten ska vara.

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen. Regeringsformen är en av våra grundlagar. Kommunerna måste givetvis följa de regler som riksdag och regering bestämt.

För medborgarna betyder det kommunala självstyret att man kan påverka kommunens beslut, till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar. Medborgare har också möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Senast uppdaterad: 2 mars 2023