Internationella projekt

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och vill uppmuntra internationalisering av kommunen genom att delta i projekt och internationella nätverk

Ett aktivt projektsamarbete är en viktig del för att kunna utveckla verksamheterna i kommunen på ett bra sätt. Dels bidrar det till kunskap, idéer, inspiration, dels stärker det våra internationella nätverk och sätter Växjö på kartan internationellt. Projekt kan samtidigt bidra till delfinansiering av nyskapande utveckling inom olika områden. Kommunen uppmuntrar kommunalägda företag, förvaltningar, politiker, tjänstepersoner och andra samhällsaktörer att delta i internationella projekt och utbyten.  

Kommunala partnerskap

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap. Det är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige. Partnerskapen ska gynna båda parter.

Kommunala partnerskap med Sydafrika, Kosovo

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därför värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. På detta sätt är Växjö kommun en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Dessutom passar det även väl in i den internationella strategins alla tre delar; extern finansiering, omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Växjö har just nu långsiktiga samarbeten med kommuner i Sydafrika och Kosovo.

Kommunalt partnerskap med JB Marks Local Municipality, Sydafrika

Växjö kommuns kommunala partnerskap med JB Marks Local Municipality (tidigare Tlokwe City Council), Sydafrika, startade redan 2005. Bakgrunden kommer från1800-talets svenska emigration då mer än 5 000 svenskar flyttade till trakterna runt dagens Potchefstroom. Genom SVT:s dokumentär ’Afrikafararna’ uppmärksammades denna glömda del av den svenska emigrationen och politiska företrädare från Växjö och Potchefstroom bestämde sig för att mötas för att knyta kontakter. Mötet blev lyckat och parterna beslöt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring med mål om att söka pengar för ömsesidiga utvecklingsprojekt. Dagens kommunala partnerskap bygger alltså på en gemensam historia. De två kommunerna delar också likheter genom att vara expansiva, ha varsitt universitet och satsa på idrott och kultur. Sedan 2005 har fler än 35 projekt och förstudier genomförts på flera områden som stadsplanering, omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, PR/kommunikation, personal, kultur/fritid, jämställdhet, näringslivsutveckling, Agenda 2030 och så vidare. Dagens styrgrupp träffas två gånger varje år för att fatta strategiska beslut om partnerskapets nuläge och framtid. Styrgruppen består av politiska företrädare från Växjö och JB Marks, men även från Älmhults kommun som ersatte Region Kronoberg som formell part sommaren 2018.

Partnerskapet är ett av de absolut största och mest omfattande kommunala partnerskapen i Sverige sett till volym och kvalitet. De flesta kommunala förvaltningarna i Växjö har själva ägt eller deltagit i ett eller fler projekt med Sydafrika, något som lett till flera konkreta resultat för de två länderna. Dagens partnerskap samordnas av Institutet för lokal och regional demokrati (ID) för Växjö kommuns räkning.

Kontaktperson: Daniel Folkesson, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post daniel@idvxo.se telefon 073-677 07 09.

Växjö kommuns kommunala partnerskap med Komuna Vushtrri, Kosovo

Växjö kommuns kommunala partnerskap med Komuna Vushtrri, Kosovo har pågått sedan år 2013. Det bor uppskattningsvis över 1 000 kosovoalbaner i Växjö. Kontakterna med hemlandet är många och redan 2011 fanns tankar på ett samarbete då man såg att Växjö skulle, genom erfarenhetsutbyte, kunna hjälpa Vushtrri kommun i sin utveckling. Sommaren 2012 befann sig Vushtrris borgmästare i Sverige och bjöds då till Växjö av Islam Islami, kosovoalban och bosatt i Växjö sedan många år. Besöket handlade om miljö och avfallshantering, tillgänglighet och demokrati. Därefter lämnades en formell förfrågan från Vushtrri till Växjö om samarbete vilket mottogs positivt.

Sedan dess har sju projekt genomförts som berört områden som miljö- och avfallshantering, tillgänglighet, organisering och utveckling av daglig verksamhet, socialt entreprenörskap med mera. Partnerskapet sker i projekt mellan de båda lokala administrationerna för att nå utveckling, erfarenhetsutbyte som ska präglas av ömsesidighet. Det finns en gemensam styrgrupp för partnerskapet där politiska företrädare för den politiska majoriteten och oppositionen samt tjänstepersoner från båda parter ingår. Styrgruppens viktigaste uppgift är att förankra partnerskapet lokalt, identifiera nya samarbetsområden samt följa upp pågående och avslutade projekt. Partnerskapet samordnas av Institutet för lokal och regional demokrati (ID).

Kontaktperson: Maja Debeljak, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post maja@idvxo.se, telefon 072-965 00 03.

EU-projekt

Växjö kommun strävar efter deltagande i EU-projekt av flera anledningar. En viktig anledning är att få delta i utvecklingen av spjutspetsinnovationer som bidrar till dynamiken i kommunen.

Projekt för hållbar utveckling

Blue Green City

Projekt Blue Green City har målet att förbättra policys kopplat till grön och blå infrastruktur i städer och omgivande områden för att värna för hållbara ekosystem, minska hot mot biologisk mångfald samt skydda sårbara landskap. Projektet ska arbeta fram en metod och verktyg för att jobba med ekosystemtjänster i kommunen. Projektet delfinansieras av medel från EU och kommer att ha partners från Frankrike, Tyskland, Italien, Kroatien, Rumänien och är ett 3-årigt projekt inom Interreg Europaprogrammet. Första mötet är i september 2019.

interregeurope.eu/bluegreencity Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Sofia Asplund, Växjö kommun, e-post sofia.asplund@vaxjo.se

Diaccess

Projektet inom Urban Innovation Actions (UIA) är det andra i Sverige och är ett treårigt projekt som startar 1 september 2019. Det genomförs av Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, WeXO genom Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet.

Syftet är att lösa riktiga samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar och bolag med näringslivets digitala innovatörer för att genom verksamhetsnära innovation utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov. Exempelvis handlar det om utveckling av smarta värmesystem för fastigheter och ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter.

Budget är på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. Resterande budget består till stor del av tidsresurser från projektets deltagande aktörer.

Diaccess.

Kontaktperson: Andréa Swedenborg, andrea.swedenborg@vaxjo.se

SUMBA

SUMBA står för Sustainable Urban Mobility and commuting in Baltic cities och är ett EU-projekt som pågår från oktober 2017 till september 2020. Projektet ska öka möjligheterna för hållbar pendling mellan staden och orterna runtomkring och Växjö kommun är en av totalt tio städer/kommuner i Östersjöregionen som deltar i projektet.

SUMBA kommer att utveckla och testa olika verktyg som ska hjälpa stads- och trafikplanerare att integrera kombinationsresor eller andra mobilitetslösningar i planeringen. I Växjö startas till exempel ett nytt system för lånecyklar startas under våren 2019. Privatpersoner kommer då att få prova olika typer av cyklar för att hitta ett nytt sätt att pendla. Det kan till exempel handla om att pendla långdistans med elcykel eller kombinera buss och vikbar cykel. Dialog med pendlarna är också en viktig del i projektet och i kommunens trafik-och transportplanering. Projektet kommer att ge nya idéer för kombinationsresor och framkomlighet med cykel som kan bidra till Växjö kommuns kommande transportplan. EU-bidraget till Växjö kommun är drygt tre miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och städer/kommuner i Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Kontaktperson: Colin Hale, telefon 0470-410 00, e-post colin.hale@vaxjo.se.

SUMBAS webbplats. Länk till annan webbplats.

CoBiUM

Växjö kommun leder det tre-åriga EU-finansierade projektet CoBiUM. I projektet deltar även Energikontoret Sydost (Sverige), Danish Cycling Tourism (Danmark), University of Greifswald (Tyskland), City of Slupsk (Polen), City of Gdynia (Polen). Genom att marknadsföra lastcyklar syftar CoBiUM till att minska utsläppen av växthusgaser och att minska biltrafiken. Det leder till att trycket på parkeringsplatser kommer att minska, vägarna blir säkrare och ljudnivån i staden kommer att sänkas. Detta gör att livskvaliteten i projektdeltagarnas städer kommer att öka.

I projektet kommer olika piloter att implementeras inriktade mot tre olika målgrupper, privatpersoner, offentlig verksamhet och företag. Genom att samarbeta kring frågan mellan projektpartnerna kommer piloterna kunna utvärderas både innan och efter implementering för att bli så bra som möjligt. Efter att piloterna är genomförda kommer en handbok om hur el-lastcyklar kan implementeras i städer att skrivas. Genom spridning av projektets resultat är förhoppningen att fler städer i regionen kring Södra Östersjön ska inspireras och ta till sig av arbetet.
Kontaktperson: Marcus Åberg, Växjö kommun, telefon 0470-410 00, e-post marcus.aberg@vaxjo.se

IUCs samverkansprogram för Burlington - Växjö kommun

IUC Burlington – Växjö cooperation programme (IUCBV) - är ett 18 månaders projekt som startade i november 2017. Projektet finansieras av EU medel genom programmet "’International Urban Cooperation programme" (IUC). Programmet syftar till att sammanföra tekniska tjänstemän från europeiska och nordamerikanska städer för att utbyta erfarenheter och goda exempel som kan bidra till att utveckla hållbara städer i såväl Europa och Amerika. Växjö har blivit utvald som en av 11 Europeiska städer som matchats med 11 städer från antingen Canada, USA eller Mexico. Växjö har blivit matchad med Burlington, Ontario, Kanada som är en stad med liknande förutsättningar som Växjö. Städerna ska samverka runt frågor kopplat till klimatförändringar med koppling till grönstrukturfrågor och offentliga miljöer, men även utbyta erfarenheter runt hållbart byggande i trä. Projektet kommer genomföras genom gemensamma seminarium, studiebesök, kurser samt möjlighet till tjänstemannapraktik i respektive stad. Projektets slutprodukt kommer vara en hållbar lokal utvecklingsplan som utvecklas gemensamt av städerna.

Kontaktperson: Växjö kommun, telefon: 0470-410 00.
Webbplats för IUC. Länk till annan webbplats.

NERO

NERO är ett treårigt EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Det pågår mellan 2017-2020. Projektet går ut på att utveckla och demonstrera ”nära-nollenergihus med träkonstruktion” , både ur ett energiperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Att sedan förse dessa hus med förnybar energi som är optimala för de lokala förhållandena är också en del i projektet.

Projektet ska främja storskalig marknadsandel av nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska ske genom anpassning för industriell byggdesign och upphandling.

NEROs webbplats. Länk till annan webbplats.

READY

READY är ett EU-finansierat projekt som Växjö kommun är med i tillsammans med Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen. Det är ett femårigt projekt som startade upp 1 december 2014. Syftet är att testa innovativa lösningar i stor skala, bland annat renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften. Vi ska också utveckla och demonstrera nya lösningar för fjärrvärmenäten med sänkt framledningstemperatur. Vi ska också installera fibernät i de renoverade lägenheterna för innovativa kommunikationssystem, såväl för mätning och visualisering av energianvändningen som utbyte av relevant information. IKEA finns också med i projektet för att installera smarta kök med syfte att minimera den mängd mat som måste kastas och energianvändningen, även att höja kvaliteten på det som ska gå till återvinning. Beteendekampanjer kommer också att genomföras. En viktig del i projektet är att mäta och följa upp resultaten och sedan att sprida den kunskap som byggts upp.

Kontaktperson: Torun Israelsson, Energikontor Sydost, e-post torun.israelsson@energikontorsydost.se. 2019/2020 tar Växjö Energi ansvar för koordinering och slutrapportering framåt sommaren 2020.

Resolve

Resolve är ett femårig EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter. Tillsammans med nio partners från åtta olika EU-länder kommer olika aktörer från länet att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet. Länsstyrelsen samordnar projektet i Kronobergs län där Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Citysamverkan ingår i en så kallad Stakeholders group. Projektet startade i april 2016.

Kontaktperson: Per-Olof Löfberg, Växjö kommun, telefon 0470-410 00, e-post per-olof.lofberg@vaxjo.se.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 30 maj 2024