Styrande dokument

Styrande dokument är sorterade i olika undergrupper baserat på innehåll.


Arbetsmiljöpolicy Växjö kommunkoncern , 163 kB.

Arvodesbestämmelser med mera för förtroendevalda , 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga - Arvodesbelopp för förtroendevalda från och med 1 januari 2021 , 77 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga - Tolkningar av arvodesbestämmelser 2018-2022 , 67 kB.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) , 201 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser för IT, telefoni, och tekniskt stöd för förtroendevalda , 88 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för jämställda löner , 25 kB, öppnas i nytt fönster.

Likabehandlingsplan för Växjö kommuns förvaltningar och bolag , 214 kB, öppnas i nytt fönster.

Lönepolicy , 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern , 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun , 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Personalpolicy , 210 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan för god arbetshälsa i Växjö kommun , 247 kB.

Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drog- och spelmissbruk i Växjö kommunkoncern , 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för att förebygga och hantera våld och hot i arbetsmiljön , 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för kommunalt partistöd i Växjö kommun , 22 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för politiska sekreterare i Växjö kommun , 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Resepolicy för Växjö kommuns förvaltningar, bolag och Värends räddningstjänst samt förtroendevalda , 98 kB.

Riktlinjer för flexibel arbetsplats , 76 kB.

Riktlinjer för resor för anställda i Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst och förtroendevalda , 111 kB.

Riktlinjer för fritidsstudiestöd , 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för rekrytering av förvaltningschef och VD vid kommunala bolag , 28 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för lönesättning av förvaltningschef och VD , 38 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för representation och gåvor , 31 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun , 32 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för ledighet vid läkarbesök mm , 21 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer rörande ersättning för persedlar skadade i arbetet , 22 kB, öppnas i nytt fönster.

Varumärkesplattform , 307 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Energiplan för Växjö kommun , 343 kB.

Översiktsplan för Växjö kommun , 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan för Växjö kommun del Växjö stad , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan för Rottne , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan - del Åryd , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan för Växjö kommun, del Gemla-Öja , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Förjupad översiktsplan för Växjö centrum - bevara och förnya i Växjö centrum , 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenplan för Växjö kommun , 306 kB.

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till översiktsplanen , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Grönstrukturprogram för Växjö stad , 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plan för förebyggande och hantering av avfall 2020-2025 - På väg mot ett Småland utan avfall , 3 MB.

Plan för odling i staden, tätorterna och den tätortsnära landsbygden i Växjö kommun , 248 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö , 15 MB.

Vision Trummen i Europas grönaste stad , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassningsplan för Växjö kommun , 354 kB, öppnas i nytt fönster.

Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun , 595 kB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns enprocentregel - riktlinjer för konst vid byggnation , 246 kB.

Bestämmelser för tomtkön samt fördelning av småhustomter , 108 kB.

Bestämmelser för Växjös Gröna Gärning , 91 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal , 247 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-policy för Växjö kommun , 202 kB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns vattenkraft och dammar - Åtgärdsstrategi 2016-2027 , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Principer för övertagande av samfällt VA från gemensamhetsföreningar , 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunövergripande friluftsprogram för Växjö kommun , 17 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för avrop av fordon för Växjö kommunkoncern , 243 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov för cykel och personbil inom Växjö kommun , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

"Hållbara Växjö 2030" - Växjö kommuns hållbarhetsprogram , 426 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenhandbok , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieplan , 612 kB.

Alkohol- och drogpolitiskt program för Växjö kommun , 283 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning , 322 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun , 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkivreglemente för Växjö kommun , 158 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser för fördelning av småhustomter , 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Biblioteksplan för Växjö kommun , 485 kB.

Digitaliseringsstrategi för Växjö kommun , 169 kB, öppnas i nytt fönster.

Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun , 305 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan inom området alkohol, narkotika och tobak , 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Internationell strategi för Växjö kommun , 209 kB, öppnas i nytt fönster.

Laddinfrastrukturplan för Växjö , 1000 kB, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdsplan för Växjö kommun , 377 kB.

Mat- och måltidsplan för Växjö kommun , 236 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan för forskning och kunskapsutveckling Växjö kommun som lärande organisation , 252 kB.

Plan mot våld i nära relationer och hedersförtryck i Växjö kommun , 232 kB.

Program för mål och uppföljning av privata utförare , 199 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun , 250 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av intraprenad i Växjö kommun , 48 kB, öppnas i nytt fönster.

Strategi för fristadsprogrammet , 487 kB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommunkoncerns kommunikationspolicy , 248 kB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns policy för att underlätta samhällsansvar för företag och andra aktörer , 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd från och med 2021-01-01 , 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2021
Politik och demokrati