Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utredning startar om Centrumskolan

För att garantera att eleverna på Centrumskolan får en utbildning med god kvalitet har utbildningsnämnden gett förvaltningschef Anders Elingfors i uppdrag att utreda olika alternativ för hur skolan ska drivas i framtiden. Utredningen pågår under hösten och ska upp i nämnden igen i början av 2024.

- Vi måste skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna på Centrumskolan ska klara skolan. Den här utredningen är ett sätt att ta reda på hur vi gör det bäst. En viktig del i utredningen är också att se hur de olika alternativen påverkar området och Arabyborna, säger Julia Berg (S), utbildningsnämndens ordförande.

Utredningen kommer att utgå ifrån fem olika alternativ:

 • Skolan fortsätter med pågående insatser enligt pågående plan.
 • Skolan görs om till en F-3 skola.
 • Skolan görs om till F-6 med en klass i varje årskurs.
 • Skolan avvecklas och eleverna får platser på närliggande skolor
 • Utreda om det finns intresse och möjlighet för en lämplig fristående aktör att ta över verksamheten på Centrumskola

Det sistnämnda alternativet kom efter ett yrkande från Moderaterna på utbildningsnämndens möte den 6 september.

Samtliga alternativ kommer att utredas under hösten. Utredningen kommer att presenteras på utbildningsnämndens första möte 2024. Därefter beslutas det om vilket alternativ kommunen arbetar vidare med.

Undervisning pågår som vanligt

Den dagliga undervisningen på Centrumskolan pågår som vanligt och elevernas utbildning är prioriterad. Arbetet med handlingsplanen, som togs fram efter Skolinspektionens granskning, fortsätter på skolan under hösten.

Bakgrund om Skolinspektionens granskning

I våras granskade Skolinspektionen Centrumskolan och inspektionen visade på brister. Det rör sig bland annat om brister kring betygsättning, arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, studiehandledning på modersmål samt arbete för att motverka kränkande behandling.

Skolan har sedan inspektionen tagit fram rutiner och en handlingsplan för att åtgärda bristerna. Skolan har även förstärkt med personal i skolledningen och inom elevhälsan samt sett till att rutinerna kring betygsättning följs.

Skolinspektionen har bedömt att vidtagna åtgärder samt påtalade brister har avhjälpts. Skolinspektionen har avslutat ärendet men Centrumskolans arbete utifrån handlingsplanen fortsätter.

Kontakter

 • Centrumskolan

  Kontaktcenter

  0470-416 53

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Höstvägen 1-3, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Centrumskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 7 september 2023