Avgift för förskola

Avgiften för förskola baseras på familjens bruttoinkomst samt antalet barn som har plats på förskolan och hur länge barnet vistas i verksamheten. Du betalar en månadsavgift för din förskoleplats under årets samtliga 12 månader.

Växjö kommun har maxtaxa. Det innebär att om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kronor i månaden eller mer betalas högsta avgiften, som blir 1 688 kronor per månad. När en vårdnadshavare arbetar utomlands räknas även dennes inkomst till grund för avgiften.

Vid utebliven betalning

Om vårdnadshavare inte har betalat avgiften har kommunen rätt att säga upp platsen. Ett barn har dock alltid rätt till avgiftsfri allmän förskola i åldrarna 3 till 5 år.

Viktigt att anmäla inkomstuppgift

Det är viktigt att du anmäler dina inkomstuppgifter i kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.. Det är även viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter om de har förändrats. Det kan handla om att du byter jobb som gör att din lön förändras, att du går från arbetslös till arbete och vice versa, går på föräldraledighet eller studerar.

Om ingen inkomstuppgift lämnas debiteras avgiften efter maxtaxans högsta nivå.

Platsinnehavare = begreppet platsinnehavare används när barnet erhållit en plats i fritidshemmet. Om ett barn har två föräldrar med delad vårdnad kan båda föräldrarna vara platsinnehavare.

Kommunen gör en gång per år en kontroll av inkomstuppgifterna mot Skatteverkets uppgifter. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel förskoleavgift sker en justering. Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura under året. Har ni betalat för mycket sker en utbetalning från kommunen en gång under året.

Avgiftskontroll och efterdebitering

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad om barnet, innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura, om båda har behov av förskola.

I förskoleverksamheten finns två nivågrupper beroende på hur många timmar barnet är placerat, placering på mer än 15 timmar per vecka eller placering som är upp till 15 timmar per vecka.

Familjer som har fler barn placerade betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet. För det fjärde barnet som är placerat i förskola betalas ingen avgift alls.

Avgiften för barn från 3-5 år som finns i förskola och pedagogisk omsorg reduceras med 30 procent och med höstterminen det år barnet fyller tre år, då den allmänna förskolan startar. Reduceringen finns under den tid som allmän förskola bedrivs - observera någon reducering inte görs under sommarlovet eller jullovet. Allmän förskola kan endast bedrivas i förskolans verksamhet. 

Barn som endast deltar i allmän förskola och där rektor beslutat om utökad tid som på grund av särskilda skäl betalar ingen avgift.

Familjer som har fler barn placerade betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet. För det fjärde barnet som är placerat i förskola betalas ingen avgift alls.

Placering mer än 15 timmar per vecka:

  • Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 688 kronor per månad
  • Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 125 kronor per månad
  • Barn 3, : 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Placering högst 15 timmar vecka:

  • Barn 1: 2,5 procent av inkomsten, högst 1 406 kronor per månad
  • Barn 2: 1,5 procent av inkomsten, högst 844 kronor per månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler.

Barn 1 syftar på det yngsta barnet och därefter i åldersföljd där barn 4 är det äldsta.

Reducering av avgift ges om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd, sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024